شرکت
دانش پژوهان معماری پارسه

کد استقرار: UOK00S141
تاریخ ورود: 1391/04/01
تاریخ خروج: 1394/01/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
مرکز تخصصی معماری برای دانش آموزان و دانشجویان رشته ی معماری
اعضاء:

مرجان غلام حسینی

علی مقامی
معماری

بهاره روشنی نوش آبادی
مهندسی معماری
شرح ایده محوری و دستاوردها: