شرکت
دانش پژوهان معماری پارسه

کد استقرار: UOK00S141
تاريخ ورود: 1391/04/01
تاريخ خروج: 1394/01/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
مرکز تخصصی معماری برای دانش آموزان و دانشجویان رشته ی معماری
اعضاء:

مرجان غلام حسینی

علی مقامی
معماری

بهاره روشنی نوش آبادی
مهندسی معماری
دستاوردها: