شرکت
دانش پژوهان معماری پارسه

کد استقرار: UOK00S141
تاریخ ورود: 1391/04/01
تاریخ خروج: 1394/01/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
مرکز تخصصی معماری برای دانش آموزان و دانشجویان رشته ی معماری
اعضاء:

مرجان غلام حسینی
کارداني

علی مقامی
کارداني معماری

بهاره روشنی نوش آبادی
کارشناسي مهندسی معماری
شرح ایده محوری و دستاوردها: