شرکت
سامان گستر کاسیان

کد استقرار: UOK00S138
تاریخ ورود: 1390/01/01
تاریخ خروج: 1393/12/29
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تولید تایمر دیجیتال - تولید آی سی KA35S281
اعضاء:

نیره کوه نورد
کارداني برق

عادله معصومی راوندی
کارشناسي الکترونیک

ملیحه رحیمی
کارشناسي مهندسی برق

علی رجایی
کارشناسي مهندسی برق
شرح ایده محوری و دستاوردها: