تحقیق و توسعه
کشت و صنعت آبشیرین

کد استقرار: UOK00R022
تاریخ ورود: 1383/07/01
تاریخ خروج: 1385/8/22
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
کشاورزی و صنایع وابسته و بازرگانی
اعضاء:

احسان درستکار
کارشناسي

جواد امان پور
کارشناسي

مرتضی پوران
کارشناسي

جواد تکیه
کارشناسي

مهدی حلاجی مجرد
دکتراي
(نماینده)
شرح ایده محوری و دستاوردها: