تحقیق و توسعه
کشت و صنعت آبشیرین

کد استقرار: UOK00R022
تاريخ ورود: 1383/07/01
تاريخ خروج: 1385/8/22
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
کشاورزی و صنایع وابسته و بازرگانی
اعضاء:

احسان درستکار

جواد امان پور

مرتضی پوران

جواد تکیه

مهدی حلاجی مجرد
(نماينده)
دستاوردها: