شرکت
طره نگار نوین کویر

کد استقرار: UOK00S132
تاريخ ورود: 1390/09/01
تاريخ خروج: 1392/02/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
طراحی فرش دستباف و ماشینی توسط نرم افزارهای تخصصی
اعضاء:

رضا الهامی
(نماينده)

مریم فتوت
جغرافیا

ریحانه امانتی
حسابداری

مهلا محمدزاده
حسابداري
دستاوردها: