شرکت
طره نگار نوین کویر

کد استقرار: UOK00S132
تاریخ ورود: 1390/09/01
تاریخ خروج: 1392/02/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی فرش دستباف و ماشینی توسط نرم افزارهای تخصصی
اعضاء:

رضا الهامی
کارشناسي ارشد
(نماینده)

مریم فتوت
کارشناسي جغرافیا

ریحانه امانتی
ديپلم حسابداری

مهلا محمدزاده
کارداني حسابداري
شرح ایده محوری و دستاوردها: