شرکت
مؤسسه ی حسابداران خبره معین

کد استقرار: UOK00S131
تاريخ ورود: 1390/07/01
تاريخ خروج: 1393/09/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
ارتقاء فرهنگ مالیاتی و ارائه ی خدمات مشاوره به مؤدیان
اعضاء:

حمیدرضا طاهر زاده فرد
مدیریت دولتی

طیبه گلکار
مدیریت
دستاوردها: