شرکت
مؤسسه ی حسابداران خبره معین

کد استقرار: UOK00S131
تاریخ ورود: 1390/07/01
تاریخ خروج: 1393/09/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ارتقاء فرهنگ مالیاتی و ارائه ی خدمات مشاوره به مؤدیان
اعضاء:

حمیدرضا طاهر زاده فرد
کارشناسي ارشد مدیریت دولتی

طیبه گلکار
کارشناسي مدیریت
شرح ایده محوری و دستاوردها: