شرکت
فرا ارتباط

کد استقرار: UOK00S021
تاريخ ورود: 1383/07/01
تاريخ خروج: 1384/12/29
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
خدمات شبکه و اینترنت
اعضاء:

محمد یوسفی

اصغر عسگری

مرتضی دغلاوی نژاد
(نماينده)
دستاوردها: