شرکت
فرا ارتباط

کد استقرار: UOK00S021
تاریخ ورود: 1383/07/01
تاریخ خروج: 1384/12/29
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
خدمات شبکه و اینترنت
اعضاء:

محمد یوسفی

اصغر عسگری

مرتضی دغلاوی نژاد
(نماینده)
شرح ایده محوری و دستاوردها: