شرکت
سرزمین فناوری اطلاعات

کد استقرار: UOK00S020
تاريخ ورود: 1383/07/01
تاريخ خروج: 1384/06/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
امنیت شبکه و سیستم عامل لینوکس
اعضاء:

مهدی فولادگر
(نماينده)

محسن فولادگر

تورج حاجی رحیمیان

سوده اصفهانی
دستاوردها: