شرکت
سرزمین فناوری اطلاعات

کد استقرار: UOK00S020
تاریخ ورود: 1383/07/01
تاریخ خروج: 1384/06/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
امنیت شبکه و سیستم عامل لینوکس
اعضاء:

مهدی فولادگر
دکتراي
(نماینده)

محسن فولادگر
کارشناسي

تورج حاجی رحیمیان
کارشناسي

سوده اصفهانی
کارشناسي
شرح ایده محوری و دستاوردها: