شرکت
سپهر جزیره سرگردان دریاچه

کد استقرار: UOK00S121
تاریخ ورود: 1390/01/01
تاریخ خروج: 1391/08/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
برگزاری تورهای علمی – تخصصی، طبیعت گردی، تفریحی همراه با مکمل
اعضاء:

سجاد میرزایی
کارداني گردشگری
(نماینده)

محمد تسلیمی
کارداني

ابراهیم زمانیان
کارشناسي مدیریت دولتی

حسن غنی زاده
کارداني نساجی
شرح ایده محوری و دستاوردها: