شرکت
سپهر جزیره سرگردان دریاچه

کد استقرار: UOK00S121
تاريخ ورود: 1390/01/01
تاريخ خروج: 1391/08/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
برگزاری تورهای علمی – تخصصی، طبیعت گردی، تفریحی همراه با مکمل
اعضاء:

سجاد میرزایی
گردشگری
(نماينده)

محمد تسلیمی

ابراهیم زمانیان
مدیریت دولتی

حسن غنی زاده
نساجی
دستاوردها: