شرکت
کیمیاگران صنعت امیر کبیر

کد استقرار: UOK00S124
تاریخ ورود: 1390/03/01
تاریخ خروج: 1393/02/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
مشاوره، طراحی و اجرای فیلتراسیون محیط های بهداشتی و صنعتی
اعضاء:

علیرضا کرمعلی راوندی
کارشناسي حقوق

محسن چیت سازیان
کارشناسي مکانیک

مالک مهماندوست
کارشناسي مکانیک

مصطفی ربیع زاده
کارشناسي مدیریت

سمانه بانی
کارشناسي ارشد مهندسی شیمی
شرح ایده محوری و دستاوردها: