شرکت
زروان سریره

کد استقرار: UOK00S019
تاریخ ورود: 1383/07/01
تاریخ خروج: 1386/06/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تهیه طرحهای سنتی ومدرن و تولید انواع فرشهای دستباف با تکیه وبهره گیری از نرم افزارهای کامپیوتری
اعضاء:

نرگس قربانی فر
کارشناسي فرش

کاظم امين محبوب
کارشناسي فرش
(نماینده)

محمد مهدی مهندس
کارشناسي فرش
شرح ایده محوری و دستاوردها: