شرکت
زروان سریره

کد استقرار: UOK00S019
تاريخ ورود: 1383/07/01
تاريخ خروج: 1386/06/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
تهیه طرحهای سنتی ومدرن و تولید انواع فرشهای دستباف با تکیه وبهره گیری از نرم افزارهای کامپیوتری
اعضاء:

نرگس قربانی فر
فرش

کاظم امين محبوب
فرش
(نماينده)

محمد مهدی مهندس
فرش
دستاوردها: