شرکت
نگاردستان کویر

کد استقرار: UOK00S123
تاریخ ورود: 1390/02/01
تاریخ خروج: 1394/01/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ساخت فیلم مستند و داستانی و تیزرهای تبلیغاتی
اعضاء:

ابوالفضل جهان مهین
صنایع دستی
(نماینده)

سید حسین یوسفی
مدیریت

سعید احمدیان
صنایع دستی

میثم نوابی
جامعه شناسی
شرح ایده محوری و دستاوردها: