شرکت
نگاردستان کویر

کد استقرار: UOK00S123
تاریخ ورود: 1390/02/01
تاریخ خروج: 1394/01/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ساخت فیلم مستند و داستانی و تیزرهای تبلیغاتی
اعضاء:

ابوالفضل جهان مهین
کارشناسي صنایع دستی
(نماینده)

سید حسین یوسفی
کارداني مدیریت

سعید احمدیان
کارشناسي صنایع دستی

میثم نوابی
کارشناسي ارشد جامعه شناسی
شرح ایده محوری و دستاوردها: