دانش بنيان
مغناطیس دقیق کویر

کد استقرار: UOK00R119
تاريخ ورود: 1390/01/01
تاريخ خروج: 1392/01/01
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
ساخت دستگاههای مغناطومتر
اعضاء:

عبدالعلی رمضانی
فیزیک
دستاوردها: