دانش بنیان
مغناطیس دقیق کویر

کد استقرار: UOK00R119
تاریخ ورود: 1390/01/01
تاریخ خروج: 1392/01/01
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ساخت دستگاههای مغناطومتر
اعضاء:

عبدالعلی رمضانی
دکتراي فیزیک
شرح ایده محوری و دستاوردها: