شرکت
پارس خاتم رایحه

کد استقرار: UOK00S120
تاریخ ورود: 1390/01/01
تاریخ خروج: 1391/12/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی و ساخت دستگاه تقطیر مداوم
اعضاء:

صدیقه سادات ثابت
دکتراي داروساز

عبد الرسول حقیر ابراهیم آبادی
دکتراي شيمي دارويي
(نماینده)
شرح ایده محوری و دستاوردها: