شرکت
پارس خاتم رایحه

کد استقرار: UOK00S120
تاريخ ورود: 1390/01/01
تاريخ خروج: 1391/12/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
طراحی و ساخت دستگاه تقطیر مداوم
اعضاء:

صدیقه سادات ثابت
داروساز

عبد الرسول حقیر ابراهیم آبادی
شيمي دارويي
(نماينده)
دستاوردها: