شرکت
نام آوران جوان کاشان

کد استقرار: UOK00S126
تاریخ ورود: 1390/03/01
تاریخ خروج: 1393/02/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تولید شوینده ی اسیدی بی بو و مایعات دستشویی، ظرفشویی و آب ژاول
اعضاء:

مهدي شجري
کارشناسي شيمي
(نماینده)

منصوره صفری نوش آبادی
کارشناسي حسابداری
شرح ایده محوری و دستاوردها: