شرکت
نام آوران جوان کاشان

کد استقرار: UOK00S126
تاريخ ورود: 1390/03/01
تاريخ خروج: 1393/02/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
تولید شوینده ی اسیدی بی بو و مایعات دستشویی، ظرفشویی و آب ژاول
اعضاء:

مهدي شجري
شيمي
(نماينده)

منصوره صفری نوش آبادی
حسابداری
دستاوردها: