شرکت
مهندسین مشاور جهان شهر پایدار

کد استقرار: UOK00S117
تاریخ ورود: 1389/12/01
تاریخ خروج: 1392/11/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ارائه ی خدمات فنی و مهندسی به بخش های دولتی و خصوصی و مشارکت با آنان در فرایند تصمیم سازی
اعضاء:

محمود گنجی پور
کارشناسي ارشد جغرافیا

امیر اشنویی
کارشناسي ارشد جغرافیا

محسن شاطريان
دکتراي جغرافيا
(نماینده)

اعظم صادقی طاهری
کارشناسي ارشد جغرافیا

محسن شاطریان
دکتراي جغرافیا
شرح ایده محوری و دستاوردها: