شرکت
مهندسین مشاور جهان شهر پایدار

کد استقرار: UOK00S117
تاريخ ورود: 1389/12/01
تاريخ خروج: 1392/11/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
ارائه ی خدمات فنی و مهندسی به بخش های دولتی و خصوصی و مشارکت با آنان در فرایند تصمیم سازی
اعضاء:

محمود گنجی پور
جغرافیا

امیر اشنویی
جغرافیا

محسن شاطريان
جغرافيا
(نماينده)

اعظم صادقی طاهری
جغرافیا

محسن شاطریان
جغرافیا
دستاوردها: