شرکت
طرح اندیشان زیبا

کد استقرار: UOK00S017
تاریخ ورود: 1383/05/12
تاریخ خروج: 1384/6/2
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ارائه انواع خدمات تخصصی طراحی صنعتی و معماری
اعضاء:

محمد رضا محمدی
طراحی صنعتی
(نماینده)

محمد رضا ابراهيمی
طراحی

طوفان جعفری
معماری

مژگان خداوردی
روانشناسی

اميلا تقوی
شرح ایده محوری و دستاوردها: