شرکت
مهندسی پرتو گستر سیلک

کد استقرار: UOK00S116
تاريخ ورود: 1389/11/01
تاريخ خروج: 1392/10/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
طراحی و نظارت و اجرای سیستم های روشنایی و نورپردازی های تزئینی
اعضاء:

الهام عباسی منفرد
فیزیک

حمید رضا دارابیان
فیزیک

حميد رضا عابدی
فيزيك
(نماينده)

علیرضا تراشی
فیزیک

سید امیر ثابت
شیمی

سید ابوالفضل میرزایی
فیزیک

مجتبی باغشیخی
مدیریت

حسین گیلاسی فرد
الکترونیک

علیرضا یاوری تبار
الکترونیک
دستاوردها: