شرکت
مهندسی پرتو گستر سیلک

کد استقرار: UOK00S116
تاریخ ورود: 1389/11/01
تاریخ خروج: 1392/10/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی و نظارت و اجرای سیستم های روشنایی و نورپردازی های تزئینی
اعضاء:

الهام عباسی منفرد
کارشناسي فیزیک

حمید رضا دارابیان
کارشناسي فیزیک

حميد رضا عابدی
کارشناسي فيزيك
(نماینده)

علیرضا تراشی
کارشناسي فیزیک

سید امیر ثابت
کارشناسي شیمی

سید ابوالفضل میرزایی
کارشناسي فیزیک

مجتبی باغشیخی
کارشناسي مدیریت

حسین گیلاسی فرد
کارداني الکترونیک

علیرضا یاوری تبار
ديپلم الکترونیک
شرح ایده محوری و دستاوردها: