شرکت
مهندسی مشاور تانا کویر

کد استقرار: UOK00S112
تاریخ ورود: 1389/09/01
تاریخ خروج: 1392/08/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
مدیریت و بهینه سازی انرژی در زمینه ی تولید، انتقال و مصرف و استفاده از انرژی های تجدید پذیر
اعضاء:

محمد رضا مبینی
کارداني برق

محمد رضا گلستانی
کارشناسي برق
(نماینده)

امير حسين رضواني
کارشناسي ارشد برق

علی شهره مطلق
کارشناسي برق

وحید شعبانی قزاآنی
کارشناسي

فاطمه عطارها
کارشناسي برق

فاطمه جلوداریان
کارشناسي ارشد برق

محمد علی افتخار
کارشناسي ارشد مهندسی مکانیک
شرح ایده محوری و دستاوردها: