شرکت
مهندسی مشاور تانا کویر

کد استقرار: UOK00S112
تاریخ ورود: 1389/09/01
تاریخ خروج: 1392/08/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
مدیریت و بهینه سازی انرژی در زمینه ی تولید، انتقال و مصرف و استفاده از انرژی های تجدید پذیر
اعضاء:

محمد رضا مبینی
برق

محمد رضا گلستانی
برق
(نماینده)

امير حسين رضواني
برق

علی شهره مطلق
برق

وحید شعبانی قزاآنی

فاطمه عطارها
برق

فاطمه جلوداریان
برق

محمد علی افتخار
مهندسی مکانیک
شرح ایده محوری و دستاوردها: