شرکت
مهندسی مشاور تانا کویر

کد استقرار: UOK00S112
تاريخ ورود: 1389/09/01
تاريخ خروج: 1392/08/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
مدیریت و بهینه سازی انرژی در زمینه ی تولید، انتقال و مصرف و استفاده از انرژی های تجدید پذیر
اعضاء:

محمد رضا مبینی
برق

محمد رضا گلستانی
برق
(نماينده)

امير حسين رضواني
برق

علی شهره مطلق
برق

وحید شعبانی قزاآنی

فاطمه عطارها
برق

فاطمه جلوداریان
برق

محمد علی افتخار
مهندسی مکانیک
دستاوردها: