تحقیق و توسعه
بهره­ وران انرژیهای کویر کاشان

کد استقرار: UOK00R111
تاریخ ورود: 1389/09/01
تاریخ خروج: 1391/08/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
بهره گیری از انرژی نو در منطقه کاشان
اعضاء:

عليرضا تجملی
مکانیک

مجتبی حفیظی
الکترونیک

هادی امان پور

محمد رضا عبدلی

جواد امان پور

علیرضا رحیمی نشلجی
مدیریت بازرگانی

حمید رضا ترابی
الکترونیک

سمانه ترابی برزکی
حسابداری
شرح ایده محوری و دستاوردها: