تحقیق و توسعه
بهره­ وران انرژیهای کویر کاشان

کد استقرار: UOK00R111
تاريخ ورود: 1389/09/01
تاريخ خروج: 1391/08/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
بهره گیری از انرژی نو در منطقه کاشان
اعضاء:

عليرضا تجملی
مکانیک

مجتبی حفیظی
الکترونیک

هادی امان پور

محمد رضا عبدلی

جواد امان پور

علیرضا رحیمی نشلجی
مدیریت بازرگانی

حمید رضا ترابی
الکترونیک

سمانه ترابی برزکی
حسابداری
دستاوردها: