تحقیق و توسعه
بهره­ وران انرژیهای کویر کاشان

کد استقرار: UOK00R111
تاریخ ورود: 1389/09/01
تاریخ خروج: 1391/08/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
بهره گیری از انرژی نو در منطقه کاشان
اعضاء:

عليرضا تجملی
کارشناسي مکانیک

مجتبی حفیظی
کارداني الکترونیک

هادی امان پور
کارشناسي

محمد رضا عبدلی
کارشناسي

جواد امان پور
کارشناسي

علیرضا رحیمی نشلجی
کارشناسي مدیریت بازرگانی

حمید رضا ترابی
کارداني الکترونیک

سمانه ترابی برزکی
کارشناسي حسابداری
شرح ایده محوری و دستاوردها: