شرکت
سخت افزار هخامنشی

کد استقرار: UOK00S016
تاریخ ورود: 1383/05/11
تاریخ خروج: 1383/7/1
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی، ساخت و مونتاژ قطعات کامپیوتر
اعضاء:

محمد حسين سياحی
کارشناسي سخت افزار
(نماینده)
شرح ایده محوری و دستاوردها: