شرکت
سخت افزار هخامنشی

کد استقرار: UOK00S016
تاريخ ورود: 1383/05/11
تاريخ خروج: 1383/7/1
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
طراحی، ساخت و مونتاژ قطعات کامپیوتر
اعضاء:

محمد حسين سياحی
سخت افزار
(نماينده)
دستاوردها: