شرکت
مؤسسه ی زیست اکسیر کاشان

کد استقرار: UOK00S106
تاریخ ورود: 1389/08/01
تاریخ خروج: 1389/09/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
بیوتکنولوژی آنزیمی جهت استخراج گلاب و اسانس
اعضاء:
شرح ایده محوری و دستاوردها: