شرکت
مؤسسه ی زیست اکسیر کاشان

کد استقرار: UOK00S106
تاريخ ورود: 1389/08/01
تاريخ خروج: 1389/09/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
بیوتکنولوژی آنزیمی جهت استخراج گلاب و اسانس
اعضاء:
دستاوردها: