شرکت
پویش اندیشان کاشان

کد استقرار: UOK00S107
تاریخ ورود: 1389/08/01
تاریخ خروج: 1391/07/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
آموزش ارتقاء مدیریت کسب و کار
اعضاء:

فاطمه بابایی
کارشناسي حسابداری

الهام ذراتی
کارشناسي پرستاری

م رضازاده شعرباف
کارشناسي مدیریت بازرگانی
شرح ایده محوری و دستاوردها: