شرکت
پویش اندیشان کاشان

کد استقرار: UOK00S107
تاريخ ورود: 1389/08/01
تاريخ خروج: 1391/07/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
آموزش ارتقاء مدیریت کسب و کار
اعضاء:

فاطمه بابایی
حسابداری

الهام ذراتی
پرستاری

م رضازاده شعرباف
مدیریت بازرگانی
دستاوردها: