تحقیق و توسعه
گلکاران، تقطیران و باریج اسانس (GTB)

کد استقرار: UOK00R014
تاريخ ورود: 1383/04/27
تاريخ خروج: 1383/12/29
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
ماشین سازی، داروهای گیاهی و اسانس و عصاره های گیاهی- طراحی و ساخت دستگاههای اسانس گیری با روشهای مختلف و تکنولوژیهای جدید
اعضاء:

حسين حجازی
ماشينهاي كشاورزي
(نماينده)

رضا بخردی
عمومی

حمید رضا صنایع
عمومی

عبدالحمید رضایی
عمومی

حسین نوری
مهندسی شیمی

قاسم حقی
شیمی معدنی

علیرضا صفایی
شیمی تجزیه

خانم خیاط کاشانی
شیمی تجزیه
دستاوردها: