تحقیق و توسعه
گلکاران، تقطیران و باریج اسانس (GTB)

کد استقرار: UOK00R014
تاریخ ورود: 1383/04/27
تاریخ خروج: 1383/12/29
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ماشین سازی، داروهای گیاهی و اسانس و عصاره های گیاهی- طراحی و ساخت دستگاههای اسانس گیری با روشهای مختلف و تکنولوژیهای جدید
اعضاء:

حسين حجازی
کارشناسي ماشينهاي كشاورزي
(نماینده)

رضا بخردی
دکتراي عمومی

حمید رضا صنایع
دکتراي عمومی

عبدالحمید رضایی
دکتراي عمومی

حسین نوری
کارشناسي ارشد مهندسی شیمی

قاسم حقی
کارشناسي ارشد شیمی معدنی

علیرضا صفایی
کارشناسي ارشد شیمی تجزیه

خانم خیاط کاشانی
دکتراي شیمی تجزیه
شرح ایده محوری و دستاوردها: