تحقیق و توسعه
گلکاران، تقطیران و باریج اسانس (GTB)

کد استقرار: UOK00R014
تاریخ ورود: 1383/04/27
تاریخ خروج: 1383/12/29
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ماشین سازی، داروهای گیاهی و اسانس و عصاره های گیاهی- طراحی و ساخت دستگاههای اسانس گیری با روشهای مختلف و تکنولوژیهای جدید
اعضاء:

حسين حجازی
ماشينهاي كشاورزي
(نماینده)

رضا بخردی
عمومی

حمید رضا صنایع
عمومی

عبدالحمید رضایی
عمومی

حسین نوری
مهندسی شیمی

قاسم حقی
شیمی معدنی

علیرضا صفایی
شیمی تجزیه

خانم خیاط کاشانی
شیمی تجزیه
شرح ایده محوری و دستاوردها: