تحقیق و توسعه
رسا رایانه پرداز

کد استقرار: UOK00R102
تاريخ ورود: 1389/04/01
تاريخ خروج: 1390/03/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
طراحی پرتال مشاغل کاشان
اعضاء:

حسین رضازاده شعرباف
مدیریت بازرگانی
دستاوردها: