تحقیق و توسعه
رسا رایانه پرداز

کد استقرار: UOK00R102
تاریخ ورود: 1389/04/01
تاریخ خروج: 1390/03/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی پرتال مشاغل کاشان
اعضاء:

حسین رضازاده شعرباف
کارشناسي مدیریت بازرگانی
شرح ایده محوری و دستاوردها: