شرکت
توسعه صنعت کویر کاشان

کد استقرار: UOK00S012
تاریخ ورود: 1383/04/01
تاریخ خروج: 1383/9/22
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
اتوماسیون و خدمات فنی مهندسی نساجی
اعضاء:

ابراهیم کریم زاده
کارداني برق
(نماینده)

مجید ستاری
کارشناسي ارشد مهندسی مکانیک
شرح ایده محوری و دستاوردها: