شرکت
توسعه صنعت کویر کاشان

کد استقرار: UOK00S012
تاريخ ورود: 1383/04/01
تاريخ خروج: 1383/9/22
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
اتوماسیون و خدمات فنی مهندسی نساجی
اعضاء:

ابراهیم کریم زاده
برق
(نماينده)

مجید ستاری
مهندسی مکانیک
دستاوردها: