شرکت
زیست فن

کد استقرار: UOK00S098
تاریخ ورود: 1389/04/01
تاریخ خروج: 1392/03/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تولید و تکثیر گیاهان با استفاده از روش های نوین کشت بافت
اعضاء:

مصطفی باقی مجرد
کشاورزی

سید جواد حسینی تفرشی
مکانیک خودرو

حمیدرضا سیاحی

آزاده بخشنده فرج پور
منابع طبیعی
شرح ایده محوری و دستاوردها: