شرکت
زیست فن

کد استقرار: UOK00S098
تاريخ ورود: 1389/04/01
تاريخ خروج: 1392/03/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
تولید و تکثیر گیاهان با استفاده از روش های نوین کشت بافت
اعضاء:

مصطفی باقی مجرد
کشاورزی

سید جواد حسینی تفرشی
مکانیک خودرو

حمیدرضا سیاحی

آزاده بخشنده فرج پور
منابع طبیعی
دستاوردها: