شرکت
فشارشکن کاشان

کد استقرار: UOK00S045
تاريخ ورود: 1385/10/01
تاريخ خروج: 1388/09/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
طراحی و تولید تشک مواج اختراعی
اعضاء:

محسن اسدی قالهری
اقتصاد

مهدی اسدی قالهری
معماری
(نماينده)

مرتضی اسدی قالهری
مکانیک

رقیه حسین زاده
دستاوردها:

null