شرکت
فشارشکن کاشان

کد استقرار: UOK00S045
تاریخ ورود: 1385/10/01
تاریخ خروج: 1388/09/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی و تولید تشک مواج اختراعی
اعضاء:

محسن اسدی قالهری
اقتصاد

مهدی اسدی قالهری
معماری
(نماینده)

مرتضی اسدی قالهری
مکانیک

رقیه حسین زاده
شرح ایده محوری و دستاوردها:

null