شرکت
مهندسین فرایندکاوان پارس

کد استقرار: UOK00S095
تاریخ ورود: 1389/12/01
تاریخ خروج: 1390/03/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
پر کردن خلأ خدمات مهندسی فراوری مواد معدنی و به کارگیری نرم افزارهای تخصصی بومی در صنعت
اعضاء:
شرح ایده محوری و دستاوردها: