تحقیق و توسعه
فشارشکن

کد استقرار: UOK00R092
تاريخ ورود: 1388/10/01
تاريخ خروج: 1388/11/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
تشک مواج
اعضاء:

محسن اسدی
دستاوردها: