تحقیق و توسعه
فشارشکن

کد استقرار: UOK00R092
تاریخ ورود: 1388/10/01
تاریخ خروج: 1388/11/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تشک مواج
اعضاء:

محسن اسدی
ديپلم
شرح ایده محوری و دستاوردها: