شرکت
هنر و اندیشه کاسیان

کد استقرار: UOK00S093
تاريخ ورود: 1388/10/15
تاريخ خروج: 1389/10/15
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
باطری جانبی لپ تاپ ( اکسترنال )
اعضاء:

مهدی رسول نیا
الکترونیک
(نماينده)

سپیده قانع
علوم انسانی
دستاوردها: