شرکت
هنر و اندیشه کاسیان

کد استقرار: UOK00S093
تاریخ ورود: 1388/10/15
تاریخ خروج: 1389/10/15
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
باطری جانبی لپ تاپ ( اکسترنال )
اعضاء:

مهدی رسول نیا
ديپلم الکترونیک
(نماینده)

سپیده قانع
ديپلم علوم انسانی
شرح ایده محوری و دستاوردها: