شرکت
محور الکترونیک

کد استقرار: UOK00S079
تاريخ ورود: 1388/04/01
تاريخ خروج: 1391/03/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
طراحی و تولید اکو آمپلی فایر توسعه یافته
اعضاء:

محمد مهدی مهدی زاده
الکترونیک

محمد مهدي مهدي زاده
الكترونيك
دستاوردها: