شرکت
محور الکترونیک

کد استقرار: UOK00S079
تاریخ ورود: 1388/04/01
تاریخ خروج: 1391/03/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی و تولید اکو آمپلی فایر توسعه یافته
اعضاء:

محمد مهدی مهدی زاده
ديپلم الکترونیک

محمد مهدي مهدي زاده
ديپلم الكترونيك
شرح ایده محوری و دستاوردها: