شرکت
تدبیر اقتصاد پویا

کد استقرار: UOK00S041
تاريخ ورود: 1384/07/01
تاريخ خروج: 1385/3/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
مشاوره اقتصاد و مدیریت- مشاوره در مورد اقتصاد و مدیریت به واحدها ومرکز
اعضاء:

مسعود تمسکی بیدگلی
مهندسی سيستمهای اقتصادی
(نماينده)
دستاوردها: