شرکت
تدبیر اقتصاد پویا

کد استقرار: UOK00S041
تاریخ ورود: 1384/07/01
تاریخ خروج: 1385/3/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
مشاوره اقتصاد و مدیریت- مشاوره در مورد اقتصاد و مدیریت به واحدها ومرکز
اعضاء:

مسعود تمسکی بیدگلی
کارشناسي ارشد مهندسی سيستمهای اقتصادی
(نماینده)
شرح ایده محوری و دستاوردها: