شرکت
مشاوره ای خدمات مدیریت (MIS)

کد استقرار: UOK00S037
تاريخ ورود: 1384/06/01
تاريخ خروج: 1385/3/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
مشاوره در مورد سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS) به واحدها و مرکز
اعضاء:
دستاوردها: