شرکت
مشاوره ای خدمات مدیریت (MIS)

کد استقرار: UOK00S037
تاریخ ورود: 1384/06/01
تاریخ خروج: 1385/3/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
مشاوره در مورد سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS) به واحدها و مرکز
اعضاء:
شرح ایده محوری و دستاوردها: