شرکت
طراح ایده ی تجارت

کد استقرار: UOK00S074
تاریخ ورود: 1387/10/01
تاریخ خروج: 1390/05/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
بهینه سازی مصرف گاز و برق در آبگرمکن های دیواری
اعضاء:

احمد ناصری
کارشناسي ارشد الکترونیک

مهدی رحیمی فرد
کارشناسي ارشد مکانیک

حسین فرید فر
ديپلم حسابداری

محمد علی رحیمی فرد کاشانی
کارشناسي ارشد مکانیک
شرح ایده محوری و دستاوردها:

null