شرکت
طراح ایده ی تجارت

کد استقرار: UOK00S074
تاريخ ورود: 1387/10/01
تاريخ خروج: 1390/05/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
بهینه سازی مصرف گاز و برق در آبگرمکن های دیواری
اعضاء:

احمد ناصری
الکترونیک

مهدی رحیمی فرد
مکانیک

حسین فرید فر
حسابداری

محمد علی رحیمی فرد کاشانی
مکانیک
دستاوردها:

null