شرکت
طراح تجهیز پویای جوان

کد استقرار: UOK00S073
تاریخ ورود: 1387/09/16
تاریخ خروج: 1388/09/16
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
1- دستگاه تولید و توزیع دوغ2- تولید و دستیابی به دانش فنی نسل جدید مشعلها ، مبدلهای مربوطه
اعضاء:

مرتضی طاهر زاده فرد
کارشناسي مکانیک - سیالات

حسینی مقدم مقدم
کارشناسي مکانیک - سیالات

محمد حسین واحدیان
کارشناسي مکانیک - سیالات

محسن عطوف
کارشناسي معدن
شرح ایده محوری و دستاوردها:

null