شرکت
طراح تجهیز پویای جوان

کد استقرار: UOK00S073
تاريخ ورود: 1387/09/16
تاريخ خروج: 1388/09/16
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
1- دستگاه تولید و توزیع دوغ2- تولید و دستیابی به دانش فنی نسل جدید مشعلها ، مبدلهای مربوطه
اعضاء:

مرتضی طاهر زاده فرد
مکانیک - سیالات

حسینی مقدم مقدم
مکانیک - سیالات

محمد حسین واحدیان
مکانیک - سیالات

محسن عطوف
معدن
دستاوردها:

null