دانش بنیان
نوین ریس سنج

کد استقرار: UOK00S008
تاریخ ورود: 1382/09/30
تاریخ خروج: 1386/03/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی وساخت تجهیزات آزمایشگاهی نساجی
اعضاء:

محمود برادران
کارشناسي
(نماینده)

محمد برادران
کارشناسي

وحید برادران
کارشناسي ارشد صنایع

حمید برادران
کارشناسي
شرح ایده محوری و دستاوردها: