دانش بنيان
نوین ریس سنج

کد استقرار: UOK00S008
تاريخ ورود: 1382/09/30
تاريخ خروج: 1386/03/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
طراحی وساخت تجهیزات آزمایشگاهی نساجی
اعضاء:

محمود برادران
(نماينده)

محمد برادران

وحید برادران
صنایع

حمید برادران
دستاوردها: