تحقیق و توسعه
لاستیک

کد استقرار: UOK00R007
تاريخ ورود: 1382/09/30
تاريخ خروج: 1383/5/21
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
صنایع شیمیایی
اعضاء:

احمد محمدپور
(نماينده)

شیما محمود پور
شیمی کاربردی
دستاوردها: