تحقیق و توسعه
لاستیک

کد استقرار: UOK00R007
تاریخ ورود: 1382/09/30
تاریخ خروج: 1383/5/21
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
صنایع شیمیایی
اعضاء:

احمد محمدپور
کارشناسي
(نماینده)

شیما محمود پور
کارشناسي شیمی کاربردی
شرح ایده محوری و دستاوردها: