شرکت
فجر اندیشه

کد استقرار: UOK00S006
تاريخ ورود: 1382/09/30
تاريخ خروج: 1383/3/13
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
تحقیق، طراحی و مدیریت پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی محلی
اعضاء:

محمد رضا ذوقی
مهندسی برق الکترونیک
(نماينده)

محمدرضا درودگر
مهندسی نرم افزار کامپیوتر

حمید رضا استاد علیپور
نرم افزار کامپیوتر

خانم اعتصام نیا
برق مخابرات
دستاوردها: