شرکت
فجر اندیشه

کد استقرار: UOK00S006
تاریخ ورود: 1382/09/30
تاریخ خروج: 1383/3/13
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تحقیق، طراحی و مدیریت پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی محلی
اعضاء:

محمد رضا ذوقی
کارشناسي مهندسی برق الکترونیک
(نماینده)

محمدرضا درودگر
کارشناسي مهندسی نرم افزار کامپیوتر

حمید رضا استاد علیپور
کارشناسي نرم افزار کامپیوتر

خانم اعتصام نیا
کارشناسي برق مخابرات
شرح ایده محوری و دستاوردها: