شرکت
مغناطیس دقیق کویر

کد استقرار: UOK00S061
تاریخ ورود: 1387/01/01
تاریخ خروج: 1389/12/29
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ساخت دستگاههای مغناطومتر
اعضاء:

عبدالعلی رمضانی
دکتراي فیزیک

رضا   رمضانی آرانی
دکتراي فیزیک 
شرح ایده محوری و دستاوردها:

null