شرکت
مغناطیس دقیق کویر

کد استقرار: UOK00S061
تاريخ ورود: 1387/01/01
تاريخ خروج: 1389/12/29
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
ساخت دستگاههای مغناطومتر
اعضاء:

عبدالعلی رمضانی
فیزیک

رضا   رمضانی آرانی
فیزیک 
دستاوردها:

null