شرکت
رسارایانه پرداز کاشان

کد استقرار: UOK00S053
تاريخ ورود: 1386/04/01
تاريخ خروج: 1389/03/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
طراحی پورتال مشاغل کاشان
اعضاء:

مهدی قربانی
کامپیوتر

الهه حقگو کاشانی
مدیریت بازرگانی

سهیلا جندقیان
مدیریت بازرگانی

فرشته هاشمی
کامپیوتر

سید حمید حسینی قهرودی

حمید نوری

امیرحسین بلقندر

رویا ندیم کار اصیل

سحر رئسی محمد آبادی
حسابداری

مسعود کریمیان راوندی
کامپیوتر

حافظ وقارکاشانی
عمران

حسین رضازاده شعرباف
مدیریت
دستاوردها:

null