شرکت
رسارایانه پرداز کاشان

کد استقرار: UOK00S053
تاریخ ورود: 1386/04/01
تاریخ خروج: 1389/03/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی پورتال مشاغل کاشان
اعضاء:

مهدی قربانی
کامپیوتر

الهه حقگو کاشانی
مدیریت بازرگانی

سهیلا جندقیان
مدیریت بازرگانی

فرشته هاشمی
کامپیوتر

سید حمید حسینی قهرودی

حمید نوری

امیرحسین بلقندر

رویا ندیم کار اصیل

سحر رئسی محمد آبادی
حسابداری

مسعود کریمیان راوندی
کامپیوتر

حافظ وقارکاشانی
عمران

حسین رضازاده شعرباف
مدیریت
شرح ایده محوری و دستاوردها:

null