شرکت
رسارایانه پرداز کاشان

کد استقرار: UOK00S053
تاریخ ورود: 1386/04/01
تاریخ خروج: 1389/03/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی پورتال مشاغل کاشان
اعضاء:

مهدی قربانی
کارداني کامپیوتر

الهه حقگو کاشانی
کارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی

سهیلا جندقیان
کارشناسي مدیریت بازرگانی

فرشته هاشمی
کارداني کامپیوتر

سید حمید حسینی قهرودی
کارشناسي

حمید نوری
کارداني

امیرحسین بلقندر
ديپلم

رویا ندیم کار اصیل
ديپلم

سحر رئسی محمد آبادی
کارشناسي ارشد حسابداری

مسعود کریمیان راوندی
کارشناسي کامپیوتر

حافظ وقارکاشانی
کارشناسي عمران

حسین رضازاده شعرباف
کارشناسي مدیریت
شرح ایده محوری و دستاوردها:

null