شرکت
مؤسسه پنجره دنیا کوچولو

کد استقرار: UOK00S066
تاریخ ورود: 1387/04/01
تاریخ خروج: 1388/3/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
آموزش مهارتهای زندگی و تعالیم دینی به کودکان 3 تا11 ساله
اعضاء:

احمد ساحلی
ديپلم

مسعود تمسکی بیدگلی
کارشناسي ارشد مديريت اجرايي (MBA)
(نماینده)

مصطفی تمسکی بیدگلی
کارشناسي روانشناسی

مرضیه سادات حجازی
کارشناسي روانشناسی

سعیده حمامی
کارشناسي علوم تربیتی
شرح ایده محوری و دستاوردها: