شرکت
مؤسسه پنجره دنیا کوچولو

کد استقرار: UOK00S066
تاريخ ورود: 1387/04/01
تاريخ خروج: 1388/3/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
آموزش مهارتهای زندگی و تعالیم دینی به کودکان 3 تا11 ساله
اعضاء:

احمد ساحلی

مسعود تمسکی بیدگلی
مديريت اجرايي (MBA)
(نماينده)

مصطفی تمسکی بیدگلی
روانشناسی

مرضیه سادات حجازی
روانشناسی

سعیده حمامی
علوم تربیتی
دستاوردها: