کتابخانه و اطلاع رسانی

 

 


    

با استناد به بند 1 ماده 1 آيين نامه اجرايی استفاده از کتابخانه های دانشگاه کاشان مصوب مورخ 22/1/1379 كه پيوست 2 مي باشد و بر اساس توافقنامه پيوست 1 که به امضای مدير مرکز رشد و معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان رسيده است، کليه اعضاء واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه کاشان با دريافت معرفي نامه از مدير مركز اجازه می يابند که با ارائه کارت كتابخانه دارای آرم و مهر مرکز رشد (پيوست 3) از بخش امانی کليه کتابخانه های دانشگاه کاشان بهرمند شوند. اين اعضاء موظفند کليه قوانين و مقررات آيين نامه اجرايی پيوست را رعايت نموده و هر گونه خسارت يا ديرکرد در تحويل کتاب را شخصاً جبران نمايند .

 در هنگام خروج و تسويه حساب، واحدي كه كارت كتابخانه از طرف مركز براي آن صادر گرديده است، موظف است برگه تسويه با کليه کتابخانه های دانشگاه را به مرکز تحويل دهد. بدهی واحد به کتابخانه ها جزء بدهی واحد به مرکز محسوب شده و مرکز موظف است جبران خسارت يا جايگزينی کتب امانت گرفته به کتابخانه ها را بنمايد .

 مشاوران و همكاران مرکز رشد نيز با دريافت کارت كتابخانه ازمرکز می توانند همانند اعضاء واحدها و مطابق ماده 1 از امانت گرفتن کتب از کتابخانه ها بهره مند شوند و شخصاً موظف به پرداخت بدهی يا خسارت احتمالی وارده به کتابخانه ها هستند و مرکز رشد پی گيری اين امر را بر عهده می گيرد.

 اگر فردی از اعضاء واحدهای مستقر يا مشاوران مرکز يا مسئولين مرکز تمايل به تکثير بخشی از کتب مرجع يا نشريات را داشت و اين کار با مقررات کتابخانه ها منافات نداشت ، مکتوب مذکور به طور موقت تحويل مرکز رشد می گردد و پس از تکثير توسط مرکز به کتابخانه ارجاع می گردد .

 بر اساس توافقنامه پيوست 1 اعضاء مرکز رشد ، مشاوران و کادر اجرايی مرکز که کارت كتابخانه از مرکز رشد دارند می توانند از خدمات بخش اطلاع رسانی استفاده نمايند

 در صورتی که شخصی از اعضاء ساير پارکها و مراکز رشد متقاضی استفاده از خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی دانشگاه باشند می تواند از طريق مدير آن مرکز با مکاتبه با مرکز رشد اين دانشگاه از اين خدمات استفاده نمايد .

 مرکز بر اساس توافقنامه پيوست 1 می تواند با مجوز معاونت پژوهشی از امکانات اينترنت دانشگاه استفاده نمايد.

 مركز در صورت امكان شرايط لازم براي اتصال و استفاده واحدهاي مستقر از اينترنت را بوجود مي آورد و واحد كتباً ميزان استفاده از اينترنت و مبلغ توافقي را به مركز اعلام ميكند اين هزينه از اعتبار خدماتي واحد كسر يا به بدهي واحد افزوده مي شود .

 واحدهای مرکز می توانند به شبکه داخلی مرکز اتصال يافته و نيز از خدماتMail server  و يك صفحه web page در وب سايت مركز براي معرفي خود استفاده كنند.

 اين آيين نامه در 9 ماده در صورتجلسه شماره 1275/1/43 مورخ 19/4/85 مورد تأييد و امضاء شورای مرکز رشد دانشگاه کاشان قرار گرفته است و هرگونه دخل و تصرف در آن بدون مجوز شورای مرکز ممنوع می باشد.

 

 
 
 
 
 

hits3697بازدید