کارگاهی و آزمایشگاهی

 

 


    

 

 

واحدهای مستقر در مرکز رشد می توانند از آزمايشگاهها، کارگاهها و تجهيزات دانشکده ها با پرداخت هزينه استفاده نمايند.

 


نحوه كار بدين صورت است که واحد تقاضای خود را به صورت مکتوب، بر اساس زمان نياز خود به هر يک از تجهيزات و وسايل کارگاه يا آزمايشگاه به مدير مرکز رشد و سپس توسط مدير به معاونت پژوهشی ارائه می گردد ، اين معاونت حداکثر يک هفته فرصت دارد تا امکان استفاده از تجهيزات را به همراه کرايه آنها، هزينه مواد مصرفی و دستمزد کارشناس يا مسئولين مربوطه به طور مجزا به مرکز رشد و برای انعکاس به واحد متقاضی ارجاع دهد. در صورت توافق واحد درخواست کتبی آن، با امضاء مديريت مرکز مستقيماً به کارشناس يا مسئول مربوطه ارائه خواهد شد. آموزش نيز می تواند موضوع تقاضای مذکور باشد.

 هزينه موارد فوق می تواند از محل اعتبار خدماتی واحد مستقر کسر گردد و مبلغ هزينه با تاييد شورای مرکز به حسابی که معاونت پژوهشی تعيين نمايد واريز خواهد شد.


 واحد در برابر هر گونه خسارت وارده به تجهيزات يا امکانات ضامن بوده و بايد جبران نمايد. مبلغ خسارت وارده توسط معاونت پژوهشی تعيين می گردد. در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور توسط واحد، دو برابر مبلغ خسارت از محل اعتبار خدماتی يا حمايت از ايده محوری در نزد مرکز رشد کسر گرديده و در زمان تسويه حساب واحد با مرکز بايد به حساب واريز شود. مبلغ خسارت را مرکز رشد مطابق ماده 2 جبران خواهد کرد.

 اين آيين نامه در 4 ماده در صورتجلسه شماره 1275/1/43 مورخ 19/4/85 مورد تأييد و امضاء شورای مرکز رشد دانشگاه کاشان قرار گرفته است و هر گونه دخل و تصرف در آن ممنوع می باشد .

 


 آیین نامه ی شماره ی 9  

hits3590بازدید