چارت سازمانی و ستاد

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

  نام نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  رشته تحصیلی سمت ایمیل

 

سید حسین

 

اجتهد

 

کارشناسي ارشد

 

مهندسی برق - کنترل

 

مدیر مرکز از 23-5-86 تا 31-3-94و شورا از 15-2-94

 

ejtahed@kashanu.ac.ir

 

مجید

 

برازنده

 

کارشناسی ارشد 

 

مهندسی نساجی

 

معاون از سال 1382 تا 1385 و 1388عضو شورا تاکنون

 

Barazandeh@kashanim.ir

داود 

حسنعلیان کارشناسی ارشد  جغرافیای طبیعی 

مدیر مرکز و رییس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان

دوره مدیریت: 1394/4/06

 

 

تقی 

 

 حجازی 

 

کارشناسی 

 

مهندسی نساجی

 

عضو شورا( از سال 1388 تا کنون)

 

 

علیرضا

 

فرجی

 

دکترا

 

برق

 

مدیر مرکز از 1381 تا 1385و عضو شورا از 15-2-1394

 

arfarajia@yahoo.com

 

سعید

 

گلابی

 

دکترا

 

مکانیک

 

عضو شورا از سال 1382 تا کنون

 

golabi-s@kashanu.ac.ir

 

مجید

 

منعم زاده

 

دکترا

 

فیزیک

 

عضو شورا ( از سال 1386 تاکنون )

 

monem@kashanu.ac

محمود تولایی کارشناس علوم اجتماعی تعاون عضو شورا از 1395/6/9 تا کنون mahmoudtavallaei@yahoo.com

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سمت

ایمیل

 

محمد

 

نیکویی مهر

 

کارشناسي

 

مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات

 

اداری (از تاریخ 1381 تا کنون)

 

mnikooeimehr@yahoo.com

 

سید رضا

 

انتظام

 

کارشناسی

 

زیست شناسی

 

 

پشتیبانی ( از 1388 تاکنون)

 

 


entezam_reza@yahoo.com

 

حمید رضا 

 

جمعدار

 

کارشناسی ارشد

 

 

زبان و ادبیات عربی

 

  

 

کارشناس پذیرش و راوبط عمومی (از1386 تا کنون)

 


jamdarhamid@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hits771بازدید