نحوه ی جذب و پذیرش


    

 

 

در آيين نامه های مرکز  شرکتها ،هسته ها، واحد های R&D و پژوهشی دانشگاهی، در مرکز رشد بطور مختصر واحد و مرکز رشد دانشگاه کاشان به طور مختصر مرکز ناميده می شوند.


شرکتها و هسته های متقاضی ورود به رشد و پيش رشد پس از مطالعه آيين نامه های مرتبط، پرسشنامه شماره 1 (برنامه کاری) ورود به مرکز رشد را پر کرده و ضمن معرفي نمودن تيم کاری خود، فردی که در محل کار  حضور دائم خواهد داشت را معرفی نموده و برنامه کاری به همراه ساير مدارک مندرج در آن را به دبيرخانه مرکز تحويل می دهند. شرکتها برای ورود به مرکز علاوه بر برنامه کاری فوق بايدBPخود را به مرکز تحويل دهند. واحدهای R&D و پژوهشی دانشگاهی متقاضی نيز با پرکردن پرسشنامه شماره 2 متقاضی استقرار در مرکز رشد تحقيقاتی، بر اساس آيين نامه های مرتبط می توانند تقاضای خود را به مرکز تحويل دهند.مدير مرکز ضمن بررسی اوليه ، پرسشنامه مربوطه را مطالعه نموده و با دلايل موجه بر اساس آيين نامه های مرکز پذيرش يا عـدم پذيرش مدارک اوليه را به نماينده واحد متقاضی اطلاع می دهد.

 در صورت ناقص بودن مدارک، نماينده واحد می‌‌‌‌تواند بر اساس اشکالات وارده و در جهت رفع آنها اقدامات لازم را انجام داده و دوباره مدارک را به مرکزتحويل دهد تا بررسی مجدد انجام گيرد.

 در صورت کامل بودن مدارک واحد و دارا بودن شرايط لازم برای حضور در مرکز بر اساس آيين نامه ها، پرونده آن در جلسه شورای مرکز مطرح شده و اعضای شورای پذيرش تعيين ميشوند


 

از کليه اعضای شورای پذيرش مرکز برای مصاحبه مربوط به واحد متقاضی که با حضور اعضای اصلی واحدانجام مي گيرد در تاريخ و ساعت خاصی دعوت بعمل می آيد.و ايشان بر اساس پاسخهای مندرج در پرسشنامه هاو برنامه کاری از متقاضيان ورود به مرکز مصاحبه بعمل مي اورند و ليست امتياز( فرم 1-1)را تكميل می کنند. (امتياز پاسخ هر سوال از جدول 1 فرم مذكور نمره ای بين صفر تا 5 می باشد)و جدول 2 بصورت درصدي تكميل ميشود

 


در امتياز دهی به سوال 16 پرسشنامه برنامه کاری شرکتها و هسته ها برای هر نفر همکار شرکت با توجه به تمام وقت، نيمه وقت، پاره وقت بودن ، همکار خبره يا غيره امتيازات زير در نظر گرفته می شود. فردی که حداقل در هفته 40 ساعت در واحد مربوطه فعاليت مي کند تمام وقت، حداقل 20 ساعت در هفته نيمه وقت، و حداقل 10 ساعت در هفته پاره وقت ناميده می شود.

 

 

 


    اگر در پاسخهای واحد متقاضی در پرسشنامه به هر دليلی اشکال اساسی به گونه ای وجود داشته باشد که واحد متقاضی را از ورود به مرکز رشد منع کند، اين مشکل در شورای مرکز مطرح و در صورت موافقت اکثر اعضای شورای مرکز ، به نماينده واحد متقاضی اطلاع داده می شود.

 واحد های R&D و پژوهش دانشگاهی فقط بر اساس پرسشنامه 2 مصاحبه وپذيرش می شوند و نيازي به ( فرم 1-1) نيست .

 


در صورتيکه واحد متقاضی فاقد يکی از شرايط اساسی بوده و يا حداقل امتياز 50 درصد کسب نکند، موضوع بصورت مکتوب توسط مدير مرکز به نماينده واحد اطلاع داده می شود و واحد متقاضی مجاز است پس از گذشت 3 ماه با رفع اشکالات موجود، مجدداً متقاضی ورود به مرکز رشد باشد.
در صورت دارا بودن کليه شرايط و کسب امتياز لازم توسط واحد متقاضی، نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش واحد متقاضی توسط مدير مرکز بطور مکتوب به نمايندة واحد متقاضی اعلام می شود.BP شرکتها برای ورود به مرحله رشد بايد به تصويب شورای مرکز برسد.

 اگر واحد متقاضی در مرکز پذيرش شود، هسته ها و شرکتها در بخش پيش رشد ، شرکتها در بخش رشد و واحدهای R&D و پژوهشی دانشگاهی در بخش رشد تحقيقاتی مستقر می شوند

 برای اين منظور ليست خدمات قابل ارائه مرکز و تعرفه های آن به نماينده واحدهای متقاضی ارائه ­­­­می­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ شود تا امکانات مورد نياز خود را تعيين نمايند. پس از مشخص شدن امکانات و خدمات درخواستی واحد متقاضی در چارچوب امکانات مرکز ، قراردادی بين واحد متقاضی و مدير مرکز امضا می گردد.

 ساير شرايط لازم برای ارتباط، جذب، پذيرش، استقرار و خروج واحد متقاضی بر اساس آيين نامه های مخصوص در اين رابطه خواهد بود. فرم گردش کار پرونده واحد متقاضی از ابتدا تا استقرار در ( فرم 2-1)آمده است.کليه مراحل فوق بايد در فرم گردش کار پرونده واحد توسط مسئول اداري درج گردد

 


بس از استقرار عقد قرار داد بين نماينده واحد متقاضی و مدير مرکز رشد تحويل دفاتر کاری و امکانات به متقاضی و افزودن نام شرکت  يا هسته در محلهای مناسب در مرکز رشد انجام و حضور واحد در مرکز اعلام 
مي شود.

 در صورتيكه واحدي براي فعاليت در مركز براي مدت معين درخواست تعليق نمود در صورت موافقت شورا اين شركت بايد دفتر خود در مركز را در آن مدت تخليه كند اين مدت جزو سنوات استقرار واحد در مركز محسوب مي شود.

 اين آيين نامه در 15 ماده و 1 تبصره در صورتجلسه شماره 1275/1/43 مورخ 19/4/85 مورد تأييد و امضاء شورای مرکز رشد دانشگاه کاشان قرار گرفته است و هرگونه دخل و تصرف در آن بدون مجوز شورای مرکز ممنوع می باشد .

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

hits6156بازدید