مفاهیم مرکز رشد

واژه فارسی واژه انگلیسی
مراكز رشد علمی و دانشگاهی Academic and Scientific Incubators
شتابدهنده کسب و کار Accelerator
سرمایه دار مخاطره پذیر Adventure Capitalist
سرمایه گذار حامی Angel investor
ارزیابی Appraisal
مراكز رشد تحقیق پایه‌ای Basic research incubators
محک زنی Benchmark
محک زنی Benchmarking
محک ها Benchmarks
بهترین تجربیات Best practices
نقطه سر به سر Break- Even Point
مدل عملیاتی BAM Bricks and Mortar (BAM)
مركز رشد فیزیكی/سنتی/آجر و سیمان Bricks and Mortar (BAM)
تأمین مالی تمدیدی (مرحله پایانی یا مرحله گسترش) BridgeFinancing (also Later or Expansion Stage)
فرشتگان كسب و كار Business Angel
شبكه فرشتگان كسب و كار Business Angel Networks (BANs)
حامیان (فرشتگان) كسب و كار Business angels
مركز رشد كسب و كار Business Incubator
دیده بانی كسب و كار Business monitoring
دارایی خالص کسب و کار Business Net Worth
پارك كسب و كار Business Park
طرح كسب و كار Business Plan
طرح كسب و كار/برنامه تجاری Business plan
كمك فنی كسب و كار Business technical assistance
آموزش كسب و كار Business training
سازمان های اجتماعی CBO(Community Based organization)
شركتهای توسعه اجتماعی CDC(Community Development Corporation / Certified)
شركتهای توسعه رسمی Certified Development Corporations
مراكز رشد كلاسیك كار و كسب Classical business incubators
خوشه‌سازی و شبكه‌سازی Clustering and networking
خوشه های اقتصادی Clusters
تجاری سازی Commercialisation; commercialising
شركت یا بنگاه اجتماعی Community- based business or enterprise
صندوق توسعه وام اجتماعی Community Development loan fund (CDLF)
شركت، بنگاه Company
مهارتهای اصلی Core Skills
فرشتگان گروهی Corporate Angels
فرشتگان گروهی Corporate angles
مراكز رشد همكار Corporate Incubators
مركز رشد كسب و كار گروهی پر مخاطره Corporate Venture Incubator
داراییهای جاری Currnt assets
مراكز رشد Dotcom Dotcom Incubators
مراكز رشد دات. كام Dotcom Incubators
مرحله آغازین (مرحله اول) Early Stage (First Stage)
توسعه اقتصادی Economic development
مراكز رشد توسعه اقتصادی Economic development incubators
اگیوباتور/ تخم‌مرغی شكل Eggubator
مدل عملیاتی Eggubator Eggubator operational model
معبر (یا مركز رشد مجازی) e-incubator/ portal/
شركت رویان Embryo Company
شركت فراغت یافته از مركز رشد Emergence (From incubators)
بنگاه اقتصادی Enterprise
فرشتگان مشتاق Enthusiast Angels
كارآفرین Entrepreneur
فرشتگان كارآفرینانه Entrepreneurial Angels
فرشتگان كارآفرین Entrepreneurial Angels
كارآفرینان Entrepreneurs
كارآفرینی Entrepreneurship
ارزیابی Evaluation
خروج Exit
خروج از مركز رشد Exit of Incubator
روش خروج Exit route
راهبرد خروج Exit strategy
بسط و گسترش Expansion
مرحله گسترش Expansion
مناطق آزاد صادرات Export processing zones
نسل اول First Generation
مراكز رشد توسعه اموال انتفاعی For - profit property development incubator
مركز رشد تجاری انتفاعی For- Profit Business Incubator
مراكز رشد سرمایه‌گذاری انتفاعی For- Profit Investment
سواری مفت Free riding
ایجاد و شكل‌گیری Gestation
مرحله تكوین Gestation
شركت رشد یافته Graduate
رشدیافتن / خارج شدن Graduate
رشد یافتن Graduation
رشد Growth
مرحله رشد growth stage
مركز رشد Hatchery
فناوری پیشرفته High Tech
فناوری پیشرفته High Tech
هاب/قطب Hub
مدل عملیاتی Hub Hub operational model
شروع Inception
مرحله آغازین Inception
رشدیابنده Incubatee
دوره رشد Incubation Period
مركز رشد Incubator
امكانات مراكز رشد Incubator Facilities
نسل‌های مركز رشد Incubator Generations
صنعت نوپا Incubator Industry
مدل عملیاتی مركز رشد Incubator operational model
نقش‌آفرینان اصلی در مراكز رشد Incubators main players
دارایی‌های صنعتی Industrial estates
فناوری اطلاعات Information technology (IT)
زیرساخت Infrastucture
عرضه اولیه سهام Initial Public Offering (IPO)
نوآوری Innovation
مركز نوآوری Innovation center
نو آورانه Innovative
دارایی های غیر منقول(نامشهود) Intellectual Asset(IA)
سرمایه نامشهود Intellectual capital (IC)
حقوق مالكیت معنوی Intellectual property rights
مالكیت معنوی Intellectual property(IP)
واسطه Intermediary
مراكز رشد كسب و كار بین‌المللی International Business Incubators
مراكز رشد كسب و كار بین‌المللی International business Incubators
عرضه عمومی اولیه سهام IPO (Initial Public Offering)
مركز رشد IT IT Incubator
دارای فعالیت كسب و كار مشترك Joint venture
اقتصاد مبتنی بر دانش Knowledge economy
صنایع كاربر Labor-intensive
صنعت آموزش Learning industry
مراكز رشد با هدف توسعه اقتصادی محلی Local economic development incubators
فناوری پایین Low Tech
بازار Market
استراتژی جاگیری در بازار Market Niching
تقسیم بازار Market Segmentation
سهم بازار Market share
بلوغ Maturity
مرحله پختگی/ بلوغ Maturity
مشاور، مربی، رایزن Mentor
بازار كوچك و خرد Microbusiness or Microenterprise
فرشتگان مدیریت خرد Micromanagement Angels
فرشتگان مدیریت خرد Micromanagement angles
فناوری متوسط Mid Tech
مراكز رشد مختلط (عمومی) Mixed incubators
نظام ملی نوآوری National Innovation System (NIS)
شبكه فرشتگان كسب و كار Network of Business Angels
شبكه‌های فرشتگان كسب و كار Network of business angels
مراكز رشد شبكه‌ای شده Networked incubators
مراكز رشد كسب و كار غیرانتفاعی Non-Profit Business Incubator
مركز رشد تجاری غیر انتفاعی Not-for-Profit Business Incubator
مدل‌های عملیاتی مركز رشد كسب و كار Operating Models Of Business Incubation
صورت وضعیت درآمد P&L profit/loss (income statement)
پارك Park
شركا Partnership
حق انحصاری اختراع Patent
كاربرد اولیه Pilot Application
مرحله مقدماتی/آزمایش pilot stage
خط مشی ها و رویه‌ها Policies and Procedures
مدل عملیاتی پورتال Portal operational model
مرحله پیش‌سرمایه اولیه Pre Seed Stage
دوره پیش رشد Pre-incubation Period
دوره رشد مقدماتی Pre-Incubation Period
سرمایه دوره پیش از آغاز Pre-seed capital
مراكز رشد با سرمایه‌گذاری مشترك خصوصی Private Investors’ Incubators
مركز رشد كسب و كار انتفاعی خصوصی Private, For Profit Business Incubator
فرشتگان حرفه‌ای Professional Angels
بانیان Promotor
نمونه اولیه Prototype
مركز رشد غیرانتفاعی، دولتی Public, Non Profit Business Incubator
پارك تحقیقاتی Research Park
مخاطره Risk
تجزیه و تحلیل ریسك Risk Analysis
سرمایه مخاطره پذیر Risk Capital
روانه بازار شدن Roll out
مرحله روی غلتك افتادن Roll out
شهرك علمی تحقیقاتی Science & Technology Park
پارك‌های علم (فناوری) Science (Technology) parks
پارك‌های علم (فناوری) Science (Technology) Parks
شهرك علم و فناوری/ علمی تحقیقاتی Science and Technology Town
پارك علم Science Park
پارك علم Science Park
غربالگری Screening
مرحله دوم Second Stage
بازار ثانویه Secondary Market
عرضه عمومی ثانویه Secondary Public offering
سرمایه اولیه Seed Capital
تامین مالی اولیه Seed Financing
سرمایه (پول )اولیه Seed Money
مرحله سرمایه‌ اولیه Seed Stage
خود اشتغالی Self – employment
كسب و كار كوچك Small business
مراكز توسعه كسب و كارهای كوچك Small Business Development Center (SBDCS)
بنگاههای سرمایه گذاری كسب و كار كوچك Small business investment companies (SBIC)
بنگاه کوچک و متوسط (تعریف شده توسط قوه قانونگذاری قبرس) SME
مراكز رشد اجتماعی Social incubators
شركت زایشی Spin off
زایش از پژوهش Spin out
شركت زایشی Spin-off
شركت زایش یافته از پژوهش Spin-out firms
شروع به تاسیس شركت Start up
هزینه اولیه شروع یك فعالیت Start -up (Cost)
هزینه اولیه شروع یك كسب و كار Start-up costs
گزارش و شرح موفقیت Success story
رویكرد سیستمی System approach
تیم‌سازی Team – based
هم‌افزایی فناورانه Technological Synergy
فناوری / تكنولوژی Technology
مراكز رشد كسب و كار فناورانه Technology Business Incubators (TBI)
خوشه های تكنولوژی Technology Cluster
شیب فناوری Technology Gradient
مراكز رشد فناوری Technology Incubators (TI)
مراكز نوآوری فناوری Technology Innovation Centre (TIC)
پارك فناوری Technology Park
پارك فناوری Technology Park
انتقال تكنولوژی Technology Transfer
مرحله سوم ‏Third Stage
زمان رشد Time Hatchin
مراكز رشد سنتی Traditional Incubators
موسسات آموزشی Training enterprises
بیكار Unemployed
مراكز رشد دانشگاهی University Incubators
مراكز رشد وابسته به دانشگاه University-related incubator
فعالیت تجاری مخاطره انگیز Venture
شتاب‌دهنده كسب و كار پر مخاطره Venture Acceleator
شتاب‌دهنده كسب و كار جدید Venture Accelerator
سرمایه مخاطره آمیز Venture Capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز Venture capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز Venture Capital
سرمایه گذاری مخاطره آمیز Venture Capital
وجوه سرمایه گذاری مخاطره آمیز Venture Capital Funds
سرمایه گذار مخاطره پذیر Venture Capitalist
سرمایه گذار مخاطره پذیر Venture Capitalist
خلق كسب و كار جدید Venture creation
مركز رشد مخاطره‌پذیر Venture Incubator
مركز رشد كسب و كار مخاطره‌پذیر Venture Incubator
شبكه مخاطره Venture Network
معبر كسب و كار مخاطرپذیر Venture Portal
معبر كسب و كار پر مخاطره Venture Portal
مراكز رشد كسب و كار مجازی Virtual Business Incubators
مراكز رشد كسب و كار مجازی (پارك‌های فناوری) virtual business incubators
شركت مجازی Virtual Company
مراكز رشد مجازی Virtual Incubators
سرمایه گذار Vulture Capitalist
سرمایه در گردش Working Capital
سرمایه در گردش Working Capital

hits709بازدید