مالی و اعتباری

 


    

 

واحدهای مستقر بر اساس نوع می توانند از دو نوع اعتبار خدماتی غير مستقيم و اعتبار پژوهشی مستقيم حمايت از ايده محوری در نزد مرکز استفاده نمايند . کليه واحدها برای دريافت خدمات از مرکز رشد ابتدا بايد اعتبار خدماتی برای خود در نزد مرکز ايجاد نمايند. برای اين منظور بايد در هنگام عقد قرارداد اسکان واستقرار با مرکز سفته ای معادل دو برابر سقف کل اعتبار خدماتی در قرارداد را در نزد مرکز وديعه بگذارند. واحدهای R&Dصنايع برای دريافت خدمات پشتيبانی و اسکان در مرکز درهنگام عقد قرارداد استقرار فقط سفته ای معادل بيست ميليون ريال در نزد مرکز به وديعه بگذارند، واحدهای پژوهشی دانشگاهی كه اعضاي ان عضو هيات علمي دانشكاه كاشان هستند با امضای تعهدنامه (فرم 6-2) توسط نماينده واحد، معاونت پژوهشی و معاونت اداری مالی دانشگاه می توانند بدون ارائه سفته بازپرداخت بدهی های خود را به مرکز ضمانت نمايند.

 

هسته های مستقر در پيش رشد اعتبار پژوهشی حمايت از ايده محوری ندارند. ساير واحدهای مستقر تا سقف مبلغ تعيين شده برای دريافت اعتبار پژوهشی در هر سال، می توانند، با ارائه برنامه زمانبندی و مراحل پيشرفت پروژه در چند مرحله و در قالب قرارداد حمايت از ايده محوری از اعتبار پژوهشی لازم که توسط مرکز سالانه تعيين و اعلام می شود بهره مند شوند. اعتبار خدماتی و پژوهشی واحد در سال دوم و سوم استقرار در مرکز بترتيب معادل 0.5 و 0.25 آن اعتبار در سال اول استقرار در مرکز خواهد بود.در هنگام عقد قرارداد حمايت از ايده محوری نيز واحد موظف است سفته ای معادل دو برابر وام پژوهشی ذکر شده در قرارداد مربوطه در نزد مرکز به وديعه گذارند. واحد پژوهشی دانشگاهی كه اعضاي آن عضو هيات علمي دانشكاه كاشان هستند مي توانند با ارائه تعهدنامه (فرم 6-2) بدون ارائه سفته به مرکز باز پرداخت بدهی خود را به مرکز ضمانت نمايد.
اگر در هنگام عقد قرارداد اسکان و استقرار جديد در هر سال ، واحد از بخشی از اعتبار خدماتی يا پژوهشی خود در نزد مرکز استفاده کرده باشد ، مرکز می تواند کل بدهيهای واحد را تا آن زمان محاسبه نموده و حق استفاده از سفته مازاد را برای قراردادهای بعدی واحد با مرکز محفوظ نگه دارد.
تمام سفته ها ی واحد در نزد عامل مالي مرکز نگهداری شده و پس از بازپرداخت کل بدهيهای واحد به مرکز به واحد بازگردانده می شود. در صورت عدم پرداخت بدهيها ، مرکز می تواند هر طور که تشخيص دهد از ضمانتهای حقوقی برای بازپرداخت بدهيهای خود استفاده نمايد. مالکيت معنوی طرحهای انجام شده توسط واحد در زمان استقرار واحد در مرکز صرفا" از آن مرکز است و در صورت پرداخت کل بدهيهای واحد به مرکز به واحد تعلق خواهد گرفت.

 كل واحدهاي مستقر در زمان انعقاد قرارداد بايد شماره حساب شركت يا هسته را كتباً به امور مالي و دبيرخانه مركز اعلام نمايند از اين پس چکهاي وام مرکز به شماره حساب شرکت يا هسته واريز خواهد شد. اين شماره حساب در قراردادهاي واحد ذکر خواهد شد.
در تمام موارد ذيل کساني که قرارداد امضا مي کنند يا ضامن ميشوند بايد کپي شناسنامه و آدرس و شماره تلفن خود را در هنگام امضاي قرارداد به دبيرخانه مرکز ارائه دهند.
کليه ضامنين بايد گواهي امضاي محضري بياورند مگر اينکه از نيروهاي دانشگاه کاشان بوده و حضوري امضا نمايند.
روي سفته ها توسط امضا کنندگان قرارداد و پشت آن توسط ضامنين 3 امضا گردد.

 
اسناد لازم براي قرارداد:

 

 

 کپي شناسنامه ،آدرس و شماره تلفن امضا کنندگان قرارداد و ضامنين
اصل قرارداد که پس از تکميل توسط دبيرخانه به تاييد مدير مرکز رسيده باشد
سفته ها
چکها
گواهي امضاي محضر ضامنين
گواهي بازپرداخت کارمند رسمي در موارد لازم
 تضمين بانکي در موارد لازم
آخرين اساسنامه وآگهي روزنامه براي شرکتها
فرم اسناد مالي مرکز (فرم 6-1) تکميل شده توسط اعضاي واحد

 دبيرخانه مرکز موظف است در مواقعي كه عامل مالي مركز حضور دارد کل مدارك مالي لازم براي عقد قرارداد بررسي کرده و در صورت تکميل بودن آن فرم اسناد مالي را مهر و شماره کرده و با دريافت كل مدارك لازم آنرا به عامل مالي مركز تحويل دهد.
سپس امضا کنندگان براي ثبت قرارداد بايد نزد عامل مالي رفته و مدارک را خود به عامل مالي مرکز تحويل دهند و همان هنگام سند کامپيوتري مدارك تحويلي به وي را دريافت دارند. عامل مالي مرکز بدون فرم اسناد مالي مهر شده توسط دبيرخانه مرکز حق ندارد هيچ تضميني را از واحدها دريافت يا به آنها بازگرداند و موظف است بلافاصله پس از گرفتن تضمينات قرارداد را ثبت کرده و 2 رونوشت سند مالي ثبت قرارداد را به واحد و دبيرخانه مرکز ارجاع دهد و در برابر هر گونه تاخير در ثبت قرارداد و صدور سند مالي مذکور مسئول خواهد بود.
در کل موارد دريافت تسهيلات مالي توسط واحد همه کساني که قرارداد را امضا کرده اند بايد حضور داشته باشند.

در مورد هر واحد موارد ديگري بايد رعايت شود که در ذيل مي آيد.

 


 

 

 

 

 

 

 


آخرين اساسنامه شرکت وآگهي روزنامه آن در هر بار عقد قرارداد به مرکز ارائه شود (در مورد واحد پژوهش دانشگاهي مجوز پژوهشي وزارت علوم به جاي اساسنامه در نزد مرکز معتبر خواهد بود اما کل اعضاي واحد پژوهشي دانشگاهي بايد کتباً 2 نفر نماينده واحد را به مرکز معرفي نمايند کليه تعاملات مالي و اداري مرکز با اين 2 نفر انجام خواهد شد)

 


قرارداد و روي سفته ها بايد توسط کساني که مطابق اساسنامه شرکت حق امضا دارند امضا شود و نامه هاي مرکز خطاب به مدير عامل شرکت خواهد بود (براي واحد پژوهش دانشگاهي بايد 2 نفر نماينده قرارداد و سفته ها را امضا کنند)

 


شرکت يا واحد بايد سفته معادل 2 برابر قرارداد به مرکز تسليم کند که 2 ضامن بايد پشت سفته ها را 3 امضا نمايند که يک ضامن بايد حتما کارمند رسمي باشد و تأئيديه كسر بدهي واحد از حقوق خود را از طرف سازماني كه در آن مشغول به كار است به مرکز ارائه کند. ضامنها بايد گواهي امضا بياورند. ضامن ديگر بايد مورد تاييد مرکز باشد( واحدهاي تحقيق و توسعه فقط براي انعقاد قرارداد استقرار واحد خود بايد تنها 20 ميليون ريال با ويژگيهاي مذکور به مرکز تسليم کنند و براي انعقاد قراردادپژوهشي مانند شرکتها با آنها رفتار خواهد شد)

 


دو قطعه چک توسط کساني که قرارداد امضا ميکنند يا ضامنين آنها هر يك برابر مبلغ قرارداد (بدون تاريخ و در وجه مركز رشد دانشگاه كاشان) به مرکز ارائه شود.(واحدهاي تحقيق و توسعه فقط براي انعقاد قرارداد استقرار واحد خود بايد تنها 5 ميليون ريال چک با ويژگيهاي مذکوربه مرکز تسليم کنند و براي انعقاد قراردادپژوهشي مانند شرکتها با آنها رفتار خواهد شد)

 


کساني که مطابق اساسنامه شركت حق امضا دارند يا نمايندگان واحد پژوهشي دانشگاهي به جاي موارد 2 و 3 مي توانند ضمانت بانكي برابر مبلغ با اعتبار يكساله بياورند

 


واحدهاي پژوهشي كه نمايندگان آن عضو هيأت علمي دانشگاه كاشان باشند در صورتيكه فرم 6-2 را به مركز تسليم كنند، از موارد 2 و 3 معاف خواهند بود. در ساير موارد با واحدهاي پژوهشي دانشگاهي مانند شركتها رفتار مي شود.

 


 
اجاره ماهانه محل اسکان و وسايل استيجاری و هزينه انواع خدمات در اوايل ماه بعدی توسط مسئول اداري مركز بر اساس فرم 5-1 و 5-3 محاسبه و با امضاء مدير مرکز توسط عامل مالي از محل اعتبار خدماتی واحد نزد مرکز کسر می شود و به اطلاع واحد می رسد اما واحدهاي R&D چون اعتبار خدماتي نزد مركز ندارند بايد بدهي ناشي از اين خدمات را 3 ماه يكبار به مركز بپردازند. و فيش بانکی را به مرکز تحويل دهند .

 فاکتورهای مهردار و معتبر خريد کامپيوتر ، تبليغات در مورد معرفی برنامه های واحد و خريد وسايل و تجهيزات و پرداخت حق مشاوره واحد با تاييد مدير مركز می تواند از محل اعتبار خدماتی يا پژوهشی واحد در نزد مرکز کسر و پرداخت شود .

 کليه قراردادهای مرکز در 4 نسخه تنظيم می شود و حکم واحد دارند، کليه صفحات هر نسخه از اين قراردادها بايد به امضاء مدير مرکز رشد ، نمايندكان واحد متقاضی و عامل مالي مرکز برسد و هر يک از اين قراردادها در نزد هر نفر محفوظ خواهد بود . سفته ها و قراردادهاي شركتها بايد به امضاي دو نفر ضامن معتبر به تشخيص مركز برسد.

 

 در صورتی که واحدی (غير از هسته ها) مطابق آيين نامه هاشرايط خروج از مرکز را پيدا کرد و يا از مرکز رشد خارج شد، می بايست بدهی های خود را به همراه کارمزد ناشی از تقسيط بدهی ها و جريمه تأخير در بازپرداخت بدهی به مرکز به يکی از 2 روش زير بازپرداخت نمايد :

 


بازپرداخت کل بدهی های شرکت به صورت يکجا در زمان تسويه حساب بعلاوه 20% جريمه تاخيرسالانه در بازپرداخت كل بدهی يا بخشي از آن به مرکز .
 


بازپرداخت كل بدهي شركت با تقسيط در طول مدت يك، دو....يا حداكثر 6 سال در اقساط يكسان بعلاوه كارمزد برابر
 


(كل مدت استقرار در مركز + كل مدت بازپرداخت بدهي (بر اساس سال) )*06/0 * كل بدهي + بعلاوه جريمه تأخير برابر مدت تأخير در بازپرداخت (بر حسب سال )*2/0 كل بدهي يا بخشي از آن كه تاخير داشته

 در صورتی که هسته مطابق آيين نامه ها شرايط خروج يا اخراج از پيش مرکز رشد را احراز کرد به يکی از سه روش ذيل بايد کليه بدهي های خود به مرکز را حداکثر 6 ماه پس از خروج به يکی از 2 روش زير باز پرداخت نمايد .

 


بازپرداخت کل بدهی های هسته به صورت يکجا. بازپرداخت كل بدهي هسته با تقسيط در طول مدت يك يا دو سال در اقساط يكسان بعلاوه كارمزد برابر
 


(كل مدت استقرار در مركز + كل مدت بازپرداخت بدهي (بر اساس سال) )*04/0 * كل بدهي + بعلاوه جريمه تأخير برابر مدت تأخير در بازپرداخت (بر حسب سال )*1/0 كل بدهي يا بخشي از آن كه تاخير داشته

 در صورتيکه يک نماينده يا نمايندگان هسته بلافاصله اقدام به تشکيل شرکت يا مؤسسه در مرکز نمايند ، مرکز موافقت می نمايد که زمان تسويه حساب مذکور در ماده 7 اين قرارداد بجاي 6 ماه ، 18 ماه به تاخير افتد. اين تأخير شامل ساير اعضاء هسته نمی شود و زمان تسويه حساب آنها همان 6 ماه پس از خروج از مرکز خواهد بود.

 
در صورت عدم موفقيت شرکت يا هسته در دورة حضور در مرکز رشد اگر با تشخيص مرکز رشد عدم موفقيت در نتيجة کوتاهی شرکت يا هسته نبوده باشد بخشی از مطالبات بخشيده مي شود.

 عقد هر گونه قرارداد و مبلغ و زمان پرداخت اعتبار در مراحل مختلف آن توسط مدير مرکز و با مجوز شورای مرکز خواهد بود.

 

 


حداکثر 30 درصد از وام پژوهشی حمايت از ايده محوری در هر قسط، می تواند به هزينه پرسنلی يا ساير امور اختصاص يابد و 70 درصد مابقی بايد برای خريد يا ساخت تجهيزات، تبليغات يا معرفی ايده محوری ، اخذ مشاوره و رشد و توسعه ايده محوری در قالب فاکتور معتبر يا هزينه پرسنلی براساس ليست بيمه به نام واحد مذکور حداکثر برای 2 نفر به مرکز ارائه گردد . حداکثر ده درصد هر قسط وام می تواند برای مشاوره پرداخت شود. فاکتورها و ليست بيمه توسط مدير مرکز بايد تأييد شود. درخواست حمايت از ايده محوری توسط واحد حداقل يک ماه پس از انعقاد قرارداد اسکان و استقرار واحد بررسی خواهد شد.پس از ارائه طرح توسط واحد و ارزيابی آن توسط استاد يا ناظر متخصص که از طرف شورای مرکز تعيين می شود، و تاييد نهايی شورای مرکز، قسط اول حداکثر معادل 40% سقف وام مصوب به واحد پرداخت می شود. برای پرداخت قسط های بعدی گزارش طرح بايد توسط واحد به مدير مرکز ارائه شود وپس از تأييد پيشرفت پيش بينی شده مطابق طرح اوليه ارائه شده به مركز و انجام تعهدات شرکت در هر مرحله قرارداد توسط شورا و مدير مركز  قسط بعدی  وام  به واحد پرداخت می گردد يا قرارداد پژوهشی بعدی می تواند منعقد شود. در صورت عدم پيشرفت طرح، عدم انجام تعهدات شرکت مطابق قرارداد در هر مرحله و يا عدم برقراری شرايط ماده 24 پرداخت اقساط بعدی وام يا انعقاد قرارداد پژوهشی جديد با واحد منتفی خواهد شد.سقف اعتبار وام پژوهشی حمايت از ايده محوری هر واحد غير از هسته ها در سال 85 يکصد ميليون ريال تعيين می شود. واحدهای پژوهشی دانشگاهی وR&D بايد به ترتيب معادل 2 برابر و 1 برابر وام پژوهشی دريافتی برای حمايت از ايده محوری قرارداد منعقد شده با ديگران به مركز نمايند. اين اعتبار به صورت وام با پرداخت مستقيم در چند قسط براساس برنامه زمانبندی ارائه شده توسط واحد و تأييد شورای مرکز قابل پرداخت است. سقف اعتبار خدماتی شرکت و واحدهای پژوهشی دانشگاهی در هر ماه در سال 85 ودر سال اول استقرار در مرکز معادل 4 ميليون ريال تعين می گردد. سقف اعتبار خدماتی هسته در هر ماه معادل 2 ميليون ريال خواهد بود.سقف اين اعتبار براي واحدهايي كه سال دوم و سوم استقرار خوى در مركز را دارند برابر 0.5و0.25 سال اول استقرار است

 پرداخت ميزان حق مشاوره صرفاً با توافق واحد متقاضی و مشاور مذکور بوده و مرکز در تعيين ميزان حق مشاوره نقشی ندارد.(مگر اينكه اين مشاوره با دخالت و تاكيد مركز صورت گيرد) پرداخت حق مشاوره به صورت مکتوب از طرف مشاور تعيين و توسط مرکز در قالب اعتبار خدماتی ، به واحد پرداخت و از اعتبار واحد کسر خواهد شد .

 در صورتيكه واحدي براي فعاليت در مركز براي مدت معين درخواست تعليق نمود در صورت موافقت شورا اين شركت بايد دفتر خود در مركز را در آن مدت تخليه كند اين مدت جزو سنوات استقرار واحد در مركز محسوب ميشود اما اين واحد در اين مدت از هيج اعتبار خدماتي و پژوهشی نمي تواند استفاده كند

 در صورتيكه واحد بس از خروج از مركز در بازبرداخت بدهي خود تعلل كند مدير مركز با همكاري عامل مالي اقدامات قانوني براي بازبس گيري بدهي را بعمل خواهد آورد

 اين آيين نامه در 30 ماده در صورتجلسه شماره 1275/1/43 مورخ 19/4/85 مورد تأييد و امضاء شورای مرکز رشد دانشگاه کاشان قرار گرفته است و هرگونه دخل و تصرف در آن بدون مجوز شورای مرکز ممنوع می باشد.

 

 

 
 
 
 
 
 

hits3859بازدید