فضای کالبدی

 

 

مشخصات کمی فضای واگذار شده به مرکز رشد و در حال بهره برداری

 

 

 

 

 

 مشخصات کيفی فضای مرکز رشد

 

 

 

hits430بازدید