خدمات و پشتیبانی

 

 


    
 

 

پس از طي مراحل پذيرش و مصاحبه توسط واحدهاي متقاضي و اخذ مجوز عقد قرارداد استقرار و اسکان در مرکز ، واحد از بين محلهاي باقيمانده در مركز مي تواند محل استقرار و اسکان خود را در مرکز به همراه وسايل استيجاري انتخاب نموده و بر اساس فرم 5-1 كتباً آن را تحويل كرفته و کليد اتاق را دريافت نمايد. واحد بدون استقرار واسکان در مرکز رشد نمي تواند قرارداد استقرار و اسکان را انعقاد نمايد. هسته ها و شركتهايي كه BP  آنها به تاييد مركز نرسيده در محل پيش رشد و شركتها در بخش رشد و ساير واحدها مي توانند در محل رشد تحقيقاتي استقرار يابند. اگر محل مركز توسعه يابد نحوه ارائه خدمات در محل جديد و هزينه آن توسط شوراي مركز تعيين خواهد شد. 

 

 

 
هر واحد از يک خط تلفن داخلي مي تواند استفاده نمايد و در صورت نياز به ارتباط خارجي مي تواند درخواست مکتوب براي آزاد نمودن صفر آن ، به مدير مرکز ارائه دهد قبض هزينه مكالمات تلفني واحد صادر و جزو بدهي واحد محسوب ميشود

 

 



واحد متقاضي در صورت امكان قيمت وسايل استيجاري مرکز که تعرفه آن سالانه توسط شوراي مرکز تعيين مي شود را دريافت نموده و وسايل مورد نياز خود را از مرکز اجاره مي نمايد . لازم به ذکر است که معادل هزينه هر گونه ايجاد ضرر يا تخريب وسيله يا محل مرکز جزء بدهيهاي واحد به مرکز محسوب مي گردد.

 



پس از استقرار واحد در مرکز ، واحد مي تواند از کليه خدمات پشتيباني علمي و تخصصي قابل ارائه در مرکز استفاده نمايد اين خدمات به تفکيک عبارت است از :خدمات مالي و اعتباري، کتابخانه، اطلاع رساني واينترنت، استفاده از کارگاهها و آزمايشگاههاي دانشگاه و برگزاري دورها وکارگاههاي آموزشي، اين خدمات بر اساس آيين نامه هاي 6، 7، 8، 9، 10 مرکز به واحدهاي مستقر به تفکيک ارائه مي شود.

 



از آنجا که مرکز رشد خدمات منشيگري را به واحدهاي مستقر ارائه مي نمايد کليه مراجعات افراد غير عضو در واحدهاي مرکز ميتواند به اطلاع اداري مرکز برسد يا از طريق آن هماهنگ و در فرم 5-2 درج گردد.

 



هزينه خدمات ارائه شده توسط مرکز به واحدهاي مستقر در فرم 5-3 درج واز محل اعتبار خدماتي غير مستقيم واحد نزد مرکز رشد کسر يا به بدهي واحدافزوده مي گردد.

 

 


اين آيين نامه در 7 ماده در صورتجلسه شماره 1275/1/43 مورخ 19/4/85 مورد تأييد و امضاء شوراي مرکز رشد دانشگاه کاشان قرار گرفته است و هرگونه دخل و تصرف در آن بدون مجوز شوراي مرکز ممنوع مي باشد.

 

 

آیین نامه ی شماره ی 5 

آیین نامه ی شماره ی 8   

 

 

 

hits3884بازدید