آیین نامه ها و فرمها    

 

 

آیین نامه ی نحوه ی راه اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور 

 

 


 


فرم پذیــرش هسته در مرکز رشد دانشگاه کاشان 

فرم پذیرش در دوره رشد 

فرم درخواست تسهیلات حمایت از ایده محوری 

 
فرم مشخصات شخصی و شغلی    
 

 لیست کرایه امکانات مرکز به واحدها  

لیست محل استقرار و وسایل استیجاری واحدها  

لیست هزینه ی خدمات مرکز به واحدها  

فرم خدمات ارائه شده به واحدها  

فرم رزرو امکانات ( واحدهای مستقر )

فرم رزرو امکانات ( متقاضیان غیر مستقر )  

فرم رزرو وسایل سمعی و بصری ( واحدهای مستقر )  

فرم گواهی ورود اموال شخصی به مرکز  

فرم اعلام بدهی واحدها  

لیست مراجعین به مرکز

فرم ثبت ساعات حضور واحدها در جلسات 

صورتجلسه ی واحدها با مدیریت

فرم ثبت ساعات حضور اعضای شورای مرکز

فرم نظرخواهی درباره ی مدرس دوره ی آموزشی  

فرم اسناد مالی واحدهای مستقر  

فرم تسویه حساب موقت و تقسیط بدهی واحدهای خارج شده  

فرم امانت کتاب از کتابخانه ی مرکز  

فرم ثبت سوابق گردش کار پرونده ی واحد متقاضی  

فرم امتیازدهی واحدها در مصاحبه ی پذیرش  

فرم جمع بندی امتیاز واحدها در مصاحبه ی پذیرش  

فرم گردش کار ارجاعات امور داخلی  

فرم لیست گردش کار ارجاعات داخلی مرکز

فرم درخواست اینترنت واحدهای مرکز

فرم درخواست کارت تردد در مرکز  

فرم ارزیابی و نظارت بر واحدها  

فرم ثبت مراجعین به مرکز با ایده ی جدید  

فرم وضعیت قرارداد واحدهای مستقر در مرکز  

فهرست فاکتورهای واحدها  

فرم مشخصات اعضای کانون پرورش خلاقیت 

فرم اطلاعات اشخاص حقیقی ( اعضا و ضامنین واحدها )

فرم وضعیت قرارداد واحدهای مستقر در مرکز

فرم ضمانت کسر اقسالط از حقوق  

فرم تعهد نامه  

فرم گردش کار ارجاعات به واحدها

فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی فنی و حرفه ای 

لیست دوره های آموزشی برگزار  شده فنی و حرفه ای 

لیست  معرفی دوره های آموزشی برگزار  شده فنی و حرفه ای 

روند اجرایی ثبت  ایده ها و مشخصات افراد در بانک اطلاعاتی اینترنتی مرکز

صورتجلسات کادر اجرایی مرکز با مدیریت

فرم گواهی کسر حقوق پرسنل دانشگاه

فرم اعلام اقساط معوقه واحدها 

فرم اعلام جریمه خسارت به واحد 

فرم مبلغ اجاره اتاق های مرکز     

فرم مشخصات شرکتها برای ارائه به دانشگاه کاشان

فرم ايده محوري و زمينه تخصصي واحدهاي مستقر

فرم تعهد نامه استفاده ار سرویس ویژه انتقال مکالمه خط تلفن 

فرم گزارش وضعیت واحدهای  در حال  تسویه حساب

فرم امتیاز دهی هسته های فناور متقاضی استقرار  در مرحله رشد و شرکتهای متقاضی تمدید قرارداد 

ليست حاضرين جلسه.......................................

فرم محصولات قابل سرمایه گذاری                       

 

 
 

 

 
 


 

 
پس از طی مراحل پذیرش و مصاحبه توسط واحدهای متقاضی و اخذ مجوز عقد قرارداد استقرار و اسکان در مرکز ، واحد از بین محلهای باقیمانده در مركز می تواند محل استقرار و اسکان خود را در مرکز به همراه وسایل استیجاری انتخاب نموده و بر اساس فرم 5-1 كتباً آن را تحویل كرفته و کلید اتاق را دریافت نماید. واحد بدون استقرار واسکان در مرکز رشد نمی تواند قرارداد استقرار و اسکان را انعقاد نماید. هسته ها و شركتهایی كه BP  آنها به تایید مركز نرسیده در محل پیش رشد و شركتها در بخش رشد و سایر واحدها می توانند در محل رشد تحقیقاتی استقرار یابند. اگر محل مركز توسعه یابد نحوه ارائه خدمات در محل جدید و هزینه آن توسط شورای مركز تعیین خواهد شد. هر واحد از یک خط تلفن داخلی می تواند استفاده نماید و در صورت نیاز به ارتباط خارجی می تواند درخواست مکتوب برای آزاد نمودن صفر آن ، به مدیر مرکز ارائه دهد قبض هزینه مكالمات تلفنی واحد صادر و جزو بدهی واحد محسوب میشود

 واحد متقاضی در صورت امكان قیمت وسایل استیجاری مرکز که تعرفه آن سالانه توسط شورای مرکز تعیین می شود را دریافت نموده و وسایل مورد نیاز خود را از مرکز اجاره می نماید . لازم به ذکر است که معادل هزینه هر گونه ایجاد ضرر یا تخریب وسیله یا محل مرکز جزء بدهیهای واحد به مرکز محسوب می گردد.

 

 


پس از استقرار واحد در مرکز ، واحد می تواند از کلیه خدمات پشتیبانی علمی و تخصصی قابل ارائه در مرکز استفاده نماید این خدمات به تفکیک عبارت است از :خدمات مالی و اعتباری، کتابخانه، اطلاع رسانی واینترنت، استفاده از کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه و برگزاری دورها وکارگاههای آموزشی، این خدمات بر اساس آیین نامه های 6، 7، 8، 9، 10 مرکز به واحدهای مستقر به تفکیک ارائه می شود.

 از آنجا که مرکز رشد خدمات منشیگری را به واحدهای مستقر ارائه می نماید کلیه مراجعات افراد غیر عضو در واحدهای مرکز میتواند به اطلاع اداری مرکز برسد یا از طریق آن هماهنگ و در فرم 5-2 درج گردد.

 هزینه خدمات ارائه شده توسط مرکز به واحدهای مستقر در فرم 5-3 درج واز محل اعتبار خدماتی غیر مستقیم واحد نزد مرکز رشد کسر یا به بدهی واحدافزوده می گردد.

 این آیین نامه در 7 ماده در صورتجلسه شماره 1275/1/43 مورخ 19/4/85 مورد تأیید و امضاء شورای مرکز رشد دانشگاه کاشان قرار گرفته است و هرگونه دخل و تصرف در آن بدون مجوز شورای مرکز ممنوع می باشد.


 

 

 

 

 

 


به منظور تقویت و رشد واحد های پژوهشی دانشگاهی، ایجاد انسجام در فعالیتهای آنها ،ترغیب اساتید و اعضاء هیأت علمی به پژوهشی و ایجاد تسهیلات به منظور تسریع در فعالیتهای آنها، مركز رشد دانشگـاه كاشـان آمادگـی دارد تا واحـــدهــای پژوهشی دانشگاهی را پذیرش نموده و آنها را در مرکز رشد تحقیقاتی استقرار دهد. این واحد ها در طی دوره حضور در مرکز رشد برای دستیابی به اهداف و اجرای پروژه های خود اقدام خواهند نمود، ضمن اینكه می تواند از تجهیزات آزمایشگاهی و كارگاهی دانشگاه ،‌خدمات اطلاع رسانی و اینترنت، كتابخانه ها، خدمات اداری عمومی و اعتباری در انجام تحقیقات و پروژه ها، استفاده نمایند. واحدها    می توانند اطلاعات تخصصی خود را بصورت پنهان حفظ نمایند و مرکز موظف است اطلاعاتی را که از واحدها دریافت کرده محرمانه تلقی كند.تعاریف :


واحد پژوهشی دانشگاهی: واحدی است كه از وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری دارای مجوز واحد پژوهشی است.

 

 فعالیت های مركز رشد برای واحد های پژوهشی دانشگاهی در مراحل كلی فراخوان، پذیرش، تعهدات حین استقرار و خروج انجـــــام می شود.

 

 

 

 

 


توزیع فراخوان توسط مركز  در دانشگاههای منطقه صورت می پذیرد.

 

 

 پذیرش واحدهای مذكور توسط شورای پذیرش مركز رشد و مطابق با آیین نامه های مربوطه انجام می شود. واحدهای متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشند:
 

 


 

  

تعهدات مركز رشد :
ارائه خدمات به واحد مطابق آیین نامه خدمات واحدهای مستقر در مرکز رشد خواهد بود.

 تعاملات مالی مركز با واحدها مطابق آیین نامه خدمات مالی و اعتباری واحدهای مستقر در مرکز رشد خواهد بود.

 


تعهدات واحدهای پژوهشی دانشگاهی:

 رشد كمی و كیفی فعالیتهای واحد طبق برنامه ارائه شده در زمان استقرار در مركز


 خاتمه فعالیت و خروج از مركز رشد در صورت كسب یكی از شرایط خروج


 


ارتباط واحد با مركز بنحو مناسب در مكاتبات، انعکاس داده شود . علاوه بر آن واحد موظف است در ارزیابی دوره ای مرکز از روند رشد واحدهای مستقر و بررسی مراحل پیشرفت و نتایج پروژه های در حال انجام، با مدیر مركز همكاری نماید و تابع مقررات و ضوابط مركز رشــد باشد. اطلاعات محرمانه پروژه ها محفوظ باقی بماند و مرکز موظف است محرم اسرار واحدها باشد.

 

 هزینه های خدمات دریافتی واحد از مركز رشد بر اساس تعرفه ها بطور ماهانه جزء دیون واحد محسوب و از اعتبار خدماتی واحد کسر می شود.

 

 

 مركز رشد در موارد زیر حق دارد در هر زمان نسبت به خاتمه فعالیت واحد اقدام كند و واحدها موظف به خاتمه فعالیت در مركز رشد هستند:

 

 

 آیین نامه پذیرش واحدهای پژوهشی دانشگاهی (از فراخوان تا استقرار)

 


كلیه مراحل پذیرش بدون پیچیدگی های اداری و بصورتی شفاف انجام می شود تا در برخورد واحدها با این مركز قضاوتی مثبت بوجود آید.


در صورتیكه واحد متقاضی شرایط پذیرش را نداشته باشد نتیجه پذیرش منفی است.


بررسی برنامه و صلاحیت تخصصی در شورای پذیرش مركز با حضور اعضاء هیأت علمی واحد  انجام می پذیرد. برنامه های واحد باید در زمینه اساسنامه آن باشد.

 گردش كارپذیرش واحدهای پژوهشی دانشگاهی ( از فراخوان تا استقرار)

 


 


 


 

 


این آیین نامه در 14 ماده در صورتجلسه شماره 1275/1/43 مورخ 19/4/85 مورد تأیید و امضاء شورای مرکز رشد دانشگاه کاشان قرار گرفته است و هرگونه دخل و تصرف در آن بدون مجوز شورای مرکز ممنوع می باشد.

 


 
 آیین نامه ی ارتباط و پذیرش واحدهای پژوهشی دانشگاهی و مرکز رشد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hits1219بازدید